חזון ביה"ס

¢בית ספרנו חט"ב ברטעה חרט על דגלו לצייד את בוגריו במיומנויות 
הלמידה העצמית והישגים לימודיים בהתאם ליכולות השונות של 
התלמידים, המאפשרים להם הצלחה בתיכון כמנוף לשילובם בהשכלה הגבוהה.
¢לעצב דמות בוגר "אדם" בעל שייכות וערכים, פעיל ויוזם,
גאה בעצמו ובמורשתו, משתלב בחברה רב תחומית, 
ופתוחה להתחדשות טכנולוגית בהווה ובעתיד.
¢בית הספר מאמין כי הלמידה המשמעותית המבוססת על 
תרבות ההערכה תוביל לקידום ולהצלחה.
¢בית הספר מאמין בחשיבות שיתוף הפעולה בין ההורים 
לבית הספר כאבן יסוד להגשמת החזון הבית ספרי.