דבר מנהל ביה"ס

בית ספרנו התחיל לפעול כבית ספר עצמאי מזה 8 שנים (שנת תשס”ג), עם כניסתי כמנהל בו, שתפנו את  צוות המורים, בבניית חזון בית ספרי, אשר נגזרו מטרות שתורגמו ליעדים ותכנית עבודה.
בית הספר פעל לקדם תהליכי ההל”ה והקמב”ס הבית ספרי. שתי השיטות  מאפשרת לצוות המורים בבית הספר  להיות דינמי, חושב  ודואג לתלמידיו מבחינה רגשית חברתית-ערכית ולימודית.
תוכנית זו, התוכנית הזו נערכה והוכנה בשיתוף בין כלל תווכי בית הספר, והיא התבססה על   שני מרכיבים חשובים הקשורים זה בזה והם:
מיפוי בית ספרי : המתאר את תעודת הזהות של בית הספר ומיפויים של צוות המורים, ההורים  והתלמידים,  המיפויים הן בתחום הלימודי   הישגי ובתחום הערכי חברתי והאקלים הבית ספרי.
תוכנית פעולה: המוגדרת ע”י יעדים ספציפיים מדדים, פעילויות, לו”ז  וחלוקת האחריות כולל תהליך ההערכה ומדדי ביצוע לכל משימה ומשימה.